G12 3L ROX Zimní směs do chladiče Zobrazit větší

G12 3L ROX Zimní směs do chladiče

13.220

Nové

G12 3L nemrznoucí kapalina do chladících systémů

Více informací



187 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

ROX Zimní směs do chladiče G12 je nízkotuhnoucí chladící kapalina na bázi monoetylenglykolu s antikorozními přísadami, vhodná zejm. pro chladiče moderních hliníkových a slitinových chladících soustav spalovacích motorů. Neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty, silikáty ani borax. Přípravek se plní do čistého chladícího systému podle postupu výrobce automobilu. Nikdy nepoužívejte neředěnou nebo v koncentraci nižší než 30 %. Doporučená výměna je po třech letech. Je mísitelná s nízkotuhnoucími kapalinami na bázi monoetylenglykolu a propylenglykolu, nedoporučujeme však míchat s kapalinami jiných výrobců.

Odpovídá normám: VW TL 774 D/F, STN 66 8910:1983, ASTM D 3306.

 

Nebezpečné složky: ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1), methyl-1H-benzotriazol (CAS: 29385-43-1).

 

Skladovatelnost: do + 30 oC min. 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření spotřebujte do 1 roku.

 

Země původu: Česká republika

 

Dodavatel : FILSON s.r.o., Slévačská 902, Praha 9, IČ: 47549947, výrobní závody: Palhanecká 302/14, CZ-747 07 Opava – Jaktař, tel.: +420-553 760 330, www.filson.cz / Velvary 732, 273 24 Velvary

 

 

Signální slovo: varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302  Zdraví škodlivý při požití.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

 

Doporučené poměry ředění / Odporúčané pomery riedenia

Antifrost G12

Destilovaná voda

Bod tuhnutí/tuhnutia

1,5 dílu / dielu

1 díl / diel

-60 °C

1 díl / diel

1 díl / diel

-38 °C

1 díl / diel

1,5 dílu / dielu

-27 °C

1 díl / diel

2 díly / diely

-18 °C

Tolerance teplot/ Tolerancia teplôt ± 2 °C

 

 

 

Hmatatelná výstraha pro nevidomé: ano

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: ne

 

EAN 8591522132208

13.220

                     

3000 ml

              

Panák s košem přeškrtnutý ( dobrovolné)

Zelený bod ( dobrovolné)

Materiálové značení obalu (dobrovolné)     

         

Velikost etikety ( jen zadní strana, CZ verze): min. 74 x 105 mm

 

 Výstražný symbol nebezpečnosti (každý symbol min. 23 x 23 mm):         

 

 

Další produkty ve stejné kategorii (20)